Tulevaisuustunnit™

Tulevaisuustunnit™ ovat organisaation kehittämistavoitteista johdettuja määräaikaisia työrupeamia vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa. Niissä ideoita paremmasta huomisesta tutkitaan ja testataan osana tämän päivän arkea – tunti kerrallaan.

Tulevaisuustunneilla voidaan sekä ajatella että kokeilla. Ajattelutunneilla luodaan ymmärrystä muutoksesta, sen vaikutuksista ja mahdollisuuksista oman työn ja yhteisön toiminnan kannalta, visioidaan tulevaa ja ideoidaan vaihtoehtoja. Kokeilutunneilla syntyneitä ideoita testataan viemällä niitä pienessä annoskoossa omaan arkeen. Karttuvat opit arvioidaan, jalostetaan ja dokumentoidaan tulevaan päätöksentekoon.

Tulevaisuustunnit tuottavat kokemustietoon perustuvaa ymmärrystä uusista työ- ja toimintatavoista, paremmasta arjesta ja sen johtamisesta. Työtapa tarjoaa edelläkävijäyhteisöille ja sellaiseksi haluaville rakenteen kehittää ja kokeilla huomispäivän strategiaa tekemällä oppien.

Voin tarjota tulevaisuustuntien toteuttamiseen vaihtoehtoisia tapoja.

”Kaikki asiat tehdään kahdesti – ensin ajatuksissa, sitten teoissa.”

Stephen Covey

Tulevaisuusstartti

Tulevaisuuden tekeminen alkaa tulevaisuuden ajattelusta

Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä kaikkea tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ennakointi on lähinnä arvaamista. Tulevaisuus tulee kuitenkin olemaan tavalla tai toisella erilainen.

Tulevaisuus ei tapahdu itsekseen. Se tapahtuu aina jonkun tekemänä. Onkin eduksi, jos pystymme itse siihen vaikuttamaan – joku muu sen varmuudella muuten tekee. Jokainen teko alkaa ajatuksesta. Kehittämällä kykyä ajatella tulevaa luomme myös edellytyksiä vaikuttaa siihen.

Tulevaisuusstartti on ensiaskel oman ja työyhteisön tulevaisuusajattelun herättelyyn. Siinä tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia muutosilmiöitä tarkastellaan erilaisia virikeaineistoja ja omatoimista tiedonhakua hyödyntäen niin toimintaympäristön, oman liiketoiminnan ja työn näkökulmista.

Sisältö

Tulevaisuusstartti koostuu aloitustyöpajasta, sitä seuraavasta tiedonkeruujaksosta ja prosessin päättävästä tulevaisuustyöpajasta.

1. Aloitustyöpajassa suuntaudutaan tulevaisuuden ajatteluun, tutustutaan ennakoinnin peruskäsitteisiin, asetetaan tavoitteet tulevien viikkojen työskentelylle sekä varataan työaika kalenteriin. Työskentelyyn voidaan myös tehdä työnjakoa osallistuvien tiimiläisten välillä.

2. Tiedonkeruuvaihe jakaantuu kolmeen osaan, joiden aikana kerätään tietoa erilaisista muutostekijöistä: megatrendeistä, trendeistä ja heikoista signaaleista. Tiedonkeruu tapahtuu lukemisen, havainnoinnin ja haastattelujen kautta. Löydöksiä dokumentoidaan yhteiselle verkkotyöalueelle.

3. Tulevaisuustyöpaja päättää prosessin. Siinä kerättyä tietoa ja karttuneita kokemuksia hyödyntäen luodaan vaihtoehtoisia skenaarioita organisaation tulevaisuuteen.

Kesto

4-6 viikkoa. Työpajojen lisäksi tarvittava ajankäyttö on noin 1-2h / viikko / henkilö.

Toteutusmuoto

Aloitus- ja lopetustyöpajat voidaan pitää joko lähi- tai etätoteutuksena


Kokeilutunnit

Mitä voidaan ajatella, sitä voidaan myös tehdä

Visiointi on tärkeää, mutta ideoiden arvo realisoituu vasta kun ne muuttuvat toiminnaksi. Kehittyminen tarkoittaa, että jotain organisaation, sen jäsenten ja sidosryhmien arjessa muuttuu. Entäpä jos laittaisit ideat töihin vaihtoehtoisen tulevaisuuden tutkimiseen ja todeksi elämiseen? Entäpä jos seuraava työyhteisösi ennakointi- tai visiotyörupeama olisikin kokeilu, jossa ei vain ideoida vaan tehdään?

Kokeilutunneilla testataan tulevaisuutta tekemällä töitä siellä 1-2 tunnin viikkotyöajalla. Kokeiluja voidaan toteuttaa henkilöstön, esimiesten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Mallia voidaan soveltaa esimerkiksi ennakointi- ja strategiatyössä, palveluiden, työ- ja toimintatapojen kehittämisessä sekä osaamisen kehittämisessä. Malli sopii niin asiakaspalvelijoiden, asiantuntijoiden, projekti- ja kehityspäälliköiden sekä ylimmän johdon toiminnan kehittämiseen. Monialainen yhteistyö rikastuttaa myös kokeilutoimintaa.

Sisältö

Kokeilutunnit alkaa tavoitteiden määrittelystä, minkä pohjalta projektille laaditaan työsuunnitelma, aikataulu ja työnjako.

Työskentely koostuu yhteiskehittämistapaamisista (4-5 työpajaa) ja 2-3:sta omatoimisesti, työparin tai tiimin kanssa tehtävästä arjen kokeilujaksosta. Yhteisissä tapaamisissa karttuvia oppeja voidaan konkretisoida esimerkiksi visiopapereiksi, videotarinoiksi, tarkistuslistoiksi, palvelu- tai toimintatapakonsepteiksi tai prototyypeiksi.

Kokeiluja voidaan toteuttaa henkilöstön, esimiesten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Mallia voidaan soveltaa esimerkiksi ennakointi- ja strategiatyössä, palveluiden, työ- ja toimintatapojen kehittämisessä sekä osaamisen kehittämisessä. Malli sopii niin asiakaspalvelijoiden, asiantuntijoiden, projekti- ja kehityspäälliköiden sekä ylimmän johdon toiminnan kehittämiseen. Monialainen yhteistyö rikastuttaa myös kokeilutoimintaa.

Kesto

6-8 viikkoa. Työpajojen lisäksi tarvittava ajankäyttö on noin 1-2h / viikko / henkilö.

Toteutusmuoto

Projekti voidaan toteuttaa joko lähi- tai etätoteutuksena.

Esimerkkejä toteutuksista

Taloushallinnon työ 2030

Asiakas: Taloushallintoliitto

Tekoäly, talous ja tulevaisuuden tilitoimistotyö oli tilitoimistojen johdon, kirjanpitäjien ja liiton yhteistyökumppaneiden opintomatka Frankfurtiin ja tilitoimistotyön tulevaisuuteen. Matkalla luotiin näkymää alan tulevaisuuteen ja siihen vaikuttaviin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja teknologisiin muutosilmiöihin. Tavoitteena oli ymmärtää muutosta, innostua mahdollisuuksista, lisätä hallinnan tunnetta erilaisiin tulevaisuuksiin ja ideoida keinoja viedä oivalluksia omalle työpaikalle.

Asiantuntija-alustuksia ja yhteissuunnittelua hyödyntäen luotiin visioita tilitoimistotyön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Jokainen osallistuja sai kotiinviemisiksi yhdessä tuotetun aineiston oman työyhteisön aktivointiin ja liiketoiminnan tulevaisuuden tarkasteluun.

Lue lisää:

https://tilitoimistossa.taloushallintoliitto.fi/osaaminen/huomisen-taloushallintoa-tanaan

”Mika Aaltonen oli virkistävä poikkeus perusfaktaluentoihin. Samoin erikoislaatuisesti tehdyt työpajat.”

Osallistuja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan tulevaisuus

Asiakas: Seinäjoen kaupunki

Mistä Seinäjoen tarinasta sinut tullaan muistamaan vuonna 2025? Mistä vuoden 2025 tarinaa luovasta teosta sinut tullaan muistamaan tänä vuonna? Näitä kysymyksiä työstettiin kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan tiimin tulevaisuustunneilla yksin ja yhdessä.

Kokeiluprojektin tavoitteena oli rohkaista henkilöstöä ajattelemaan isommin, tartuttaa rohkeutta omiin verkostoihin, kehittää omaa tulevaisuususkoa ja alustaa polkua Seinäjoen tulevan kasvun tarinaan. Seinäjoki on elinvoimainen suomalainen edelläkävijäkaupunki, joten työrupeamalle tulevaisuudessa oli hyvät lähtökohdat.

Asiantuntijavieraiden alustamana ja osallistujien kokeilemana projektissa luotiin näkemystä ja kokemusta toimialan tulevaisuudesta sekä arjen käytänteistä tulevaisuuden työnäyn askelmerkkeihin.

”Tämä haastoi!”

Osallistuja

Asiakaskokemussimulaatio

Asiakas: Helsingin kaupunki

Millaista on asiakaskokemustyö tulevaisuudessa, kun kaupungin uusi strategia on täydessä kukoistuksessaan? Entäpä jos kokeillaan elää sitä hetki todeksi jo nyt?

Asiakaskokemussimulaatio oli parin kuukauden ketterä kokeilu digitaalisen asiakaskokemuksen ja sen johtamisen kehittämiseksi. Projektiin osallistui työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta, jotka kokeilivat elää tulevaisuutta todeksi tekemällä tulevaisuuden asiakaskokemustyötä vähintään yhden tunnin ajankäytöllä kahden viikon kehittämispyrähdyksissä. Prosessi sisälsi viisi (5) työpajaa toiminnan suunnitteluun, kokemusten käsittelyyn ja oppien kartoittamiseen sekä kolme (3) henkilökohtaista työkokeilua. Lopputuloksena syntyi asiakaskokemuksen johtamisen työkaluja sekä uniikkeja kokemuksia oman työn kehittämiseen.

Lue lisää:

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/asukas-avainasemassa-digitaalinen-helsinki/
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/asiakaskokemussimulaatio

”Tapaamisissa oli äärimmäisen miellyttävä tunnelma. Annat Teemu ihailtavalla tavalla tilaa osallistujien ajattelulle.”

Osallistuja